1. Účel Informačního memoranda o zpracování osobních údajů

Prostřednictvím tohoto informačního memoranda Vás chceme seznámit se základními informacemi, které se Váží ke zpracování osobních údajů ve společnosti Monitoring a čištění potrubí s.r.o.., sídlem Hladnovská 1255/23, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 05178169, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 66512 (dále jen „MACP“ a „Správce“) a se zásadami, jimiž se takové zpracování řídí. MACP vystupuje v právních vztazích s Vámi, ať již jste nebo nejste naším klientem, jako správce osobních údajů. Cílem informačního memoranda je, seznámit Vás s tím jaké údaje o Vás zpracováváme, z jakých zdrojů osobní údaje získáváme, jaká práva můžete vůči MACP v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů uplatnit a jakým způsobem tak můžete učinit.

Dále Vás tímto ujišťujeme, že při ochraně Vašich osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména pak Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“). 

2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

MACP zpracovává osobní údaje o klientech, kterým dodává zboží a/nebo služby, a o zájemcích o dodávky zboží a/nebo služeb, a o osobách, které zastupují nebo jednají za klienty, a dále o osobách, které již klienty MACP být přestaly. MACP zpracovává o výše uvedených osobách pouze ty údaje, které jí tyto osoby poskytly samy nebo je poskytly prostřednictvím svých zástupců, nebo které MACP získalo z veřejných seznamů nebo které byly oprávněně získány jiným způsobem, např. od obchodních partnerů.

Konkrétně zpracováváme:

 • Základní identifikační údaje – zejména jméno a příjmení;
 • Kontaktní údaje - e-mail, telefonní číslo, pracovní zařazení, název společnosti pro kterou pracujete a/nebo kterou zastupujete;
 • Popisné údaje – kamerové záznamy, elektronickou komunikaci (e-mail, online komunikátor), číslo bankovního účtu, které jsou spojeny s Vaší osobou;
 • Lokalizační údaje – adresa Vašeho bydliště;
 • Údaje o bonitě – údaje o zajištění.

Zpracovávány jsou všechny relevantní údaje, které subjekt osobních údajů (dále jen „SOU“)  MACP sdělil při jednání o uzavření smlouvy, které uvedl přímo do smlouvy a které MACP sdělí v průběhu trvání smluvního vztahu. Osobní údaje budou zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou k dosažení dále uvedených účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro uchovávání údajů stanovené platnými právními předpisy. Z důvodu oprávněného zájmu MACP budou osobní údaje dále zpracovávány po dobu, kdy jsou klient nebo MACP oprávněni podle příslušných právních předpisů uplatnit vůči sobě práva a nároky vzešlé z jednání o uzavření smlouvy a z vlastního smluvního vztahu tj. s přihlédnutím k promlčecím lhůtám dle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

3. Účely zpracování osobních údajů

Důvodem pro zpracování osobních údajů je především plnění smluvních a zákonných povinností MACP a dále snaha o poskytování co nejlepších služeb klientům a zajištění vzájemné komunikace mezi SOU a MACP, konkrétně:

 • jednání o uzavření smlouvy, uzavření smlouvy a plnění smlouvy na základě právního základu plnění smlouvy;
 • uplatnění a ochrany práv a povinností z jednání o uzavření smlouvy a ze smluvního vztahu vzešlých na základě právního základu oprávněný zájem;
 • ochrany majetku MACP, a ochrany osob na základě právního základu oprávněný zájem;
 • přímého marketingu na základě právního základu oprávněný zájem.

MACP je tedy oprávněno zpracovávat osobní údaje klienta za těmito účely i bez jeho souhlasu, a to na základě své právní povinnosti tak činit, z důvodu nezbytnosti takového zpracování pro plnění smlouvy mezi klientem a MACP anebo z důvodu existence oprávněného zájmu MACP.

Poskytnutí osobních údajů může být v závislosti na poskytnutých údajích zákonným nebo smluvním požadavkem. Důsledkem neposkytnutí údajů nezbytných pro navázání smluvního vztahu je nemožnost uzavření příslušné smlouvy.

Osobní údaje, na které není možno vztáhnout právní základ plnění právní povinnosti a/nebo plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem, budou zpracovávány pouze na základě Souhlasu s tímto zpracováním uděleným SOU společnosti MACP.

Zpracování osobních údajů je prováděno primárně Správcem. Osobní údaje však pro Správce mohou ve vyjmenovaných případech zpracovávat i dále uvedení zpracovatelé, kteří jsou vázání při ochraně osobních údajů Zpracovatelskou smlouvou. Konkrétně jde o společnosti: 

 • administrátorem podnikového informačního systému společností Rystol technology s.r.o.;
 • administrátorem webové prezentace společností Rystol technology s.r.o.;

 4. Vaše práva při zpracování osobních údajů

Ve smyslu obsahu Nařízení máte, jako subjekt osobních údajů, právo na výkon následujících práv:

Právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, což znamená získat od MACP informaci jaké osobní údaje o Vás, a na základě jakého právního základu, MACP zpracovává a případně obdržet jejich kopii,

Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že máte právo na to, aby MACP opravila nepřesné údaje, které se týkají Vás a aby případně tato data doplnila,

Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že máte právo, aby Vaše osobní údaje MACP vymazalo, a to pokud jsou splněny následující předpoklady:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány;
 • neexistuje žádný další právní základ pro zpracování;
 • Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
 • je právní povinností MACP osobní údaje vymazat.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud jsou osobní údaje pro MACP nezbytně nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo je právní povinností MACP osobní údaje zpracovávat.

Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, v případě, kdy popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu, než MACP tyto skutečnosti ověří, nebo v případě protiprávního zpracování, nebo v případě, kdy MACP osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování a rovněž v případě, kdy jste podali námitku týkající se údajů, které o Vás MACP zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to po dobu ověření oprávněnosti takového zpracování;

Právo na námitku proti zpracování osobních údajů a to v případě zpracování osobních údajů pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů MACP s tím, že je nutno uvést důvody týkající se Vaší konkrétní situace;

Právo na podání stížnosti dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), které máte v případě, že:

 • v případě podezření, že MACP zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo;
 • nevyhoví-li MACP některému z Vašich výše uvedených práv.

 5. Způsob uplatnění práv

Práva dle tohoto dokumentu můžete uplatnit následujícími způsoby:

 • Osobně na v provozovně společnosti MACP na adrese Tovární 1, Český Těšín u pana Martina Procházky po předložení platného občanského průkazu;
 • Elektronicky prostřednictvím zprávy zaslané systémem datových schránek do MACP;
 • E-mailovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR zaslanou na e-mailovou adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Vezměte, prosím, na vědomí, že na žádosti doručené jiným způsobem než je uvedené v čl. 1, nebude MACP brát zřetel a to zejména z důvodu nedostatečné možnosti ověření totožnosti žadatele.

Výkon práv specifikovaných v čl. 4 je poskytován zdarma s výjimkou situace, kdy odpovědná osoba v MACP vyhodnotí žádost zákazníka jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, což může nastat zejména v případě, je-li žádost o výkon týchž práv týmž subjektem podána opakovaně v krátkém časovém období nebo vykazuje prvky šikanózního jednání. V takovém případě má MACP oprávnění uložit za zpracování žádosti zákazníka přiměřený poplatek, o čemž Vás bude předem informovat anebo MACP Vaší žádosti odmítne vyhovět s příslušným vysvětlením.

6. Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

7. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny systémem bezpečnostních opatření technického i organizačního charakteru, jež jsou pravidelně kontrolovány, vyhodnocovány a aktualizovány. MACP zajišťuje ochranu dat před neoprávněným přístupem nebo přenosem, ztrátou, zničením nebo možným zneužitím a jejich zabezpečení v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy stejný přístup vyžaduje i od všech svých zpracovatelů.

Všichni zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti, jež trvá i po skončení pracovního poměru.